logo
logologo

КЛИЕНТИ

КЛИЕНТИ

Благодарение на коректното обслужване и висококачествената апаратура СЕМО ООД е установила добри партньорски отношения с най-значимите организации в България. Част от нашите клиенти са:


ЕСО ЕАД

„ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР” ЕАД е създаден на 04.01.2007 г. като дъщерно дружество на НЕК ЕАД. На 4 февруари 2014 г. бе финализирана последната фаза от процеса по разделянето на "Националната електрическа компания" ЕАД и "Електроенергийния системен оператор" ЕАД, съгласно изискванията на третия либерализационен пакет. Това бе последната стъпка за изпълнение на изискванията на Директива 2009/72/ЕО и националното законодателство.
Електроенергийният системен оператор осъществява единното оперативно планиране, координиране и управление на електроенергийната система на Република България, съвместната работа на електроенергийната система с електроенергийните системи на други страни, осигурява експлоатацията, поддръжката и надеждното функциониране на електропреносната мрежа, поддържането на спомагателни мрежи, както и ремонтни дейности и услуги в областта на енергетиката. Компанията осъществява транзит на електроенергия по националната мрежа и организира пазар на електрическа енергия.


ЧЕЗ Разпределение България АД

„ЧЕЗ Разпределение България” АД е дружеството, което отговаря за поддържането на мрежата и осигуряването на непрекъсната и качествена доставка на електрическа енергия до потребителите в Западна България. Мажоритарен собственик на „ЧЕЗ Разпределение България” АД е ЧЕЗ а.с. Чешка Република, която притежава 67% от капитала на дружеството. Останалите 33% са собственост на различни миноритарни акционери – юридически и физически лица.


ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД

Електроразпределение Север АД притежава лицензия за дейността разпределение на електрическа енергия. Компанията пренася електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за целите на снабдяването на крайните клиенти, както на регулирания пазар, така и на пазара на електрическа енергия по свободно договорени цени.
Лицензионната територия на Електроразпределение Север АД е с размер от близо 30 000 кв. км и обхваща 9 административни области в Североизточна България - Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Разград, Русе, Силистра, Търговище и Шумен. Компанията управлява и поддържа електроразпределителна мрежа с обща дължина от 43 025 км и 26 подстанции. На лицензионната територия на Електроразпределение Север АД са обособени 5 разпределителни обслужващи центъра (РОЦ): РОЦ Варна, РОЦ Шумен и Търговище, РОЦ Русе и Разград, РОЦ Горна Оряховица и Габрово, РОЦ Силистра и Добрич.


Държавно Предприятие Национална Компания Железопътна Инфраструктура - НКЖИ

Национална компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ) съществува от 01.01.2002 г.
НКЖИ е най-голямото държавно предприятие и единствен управител на железопътната инфраструктура в България.
Компанията организира, осъществява и отговаря за изпълнението на задължения по дългосрочен договор, сключен с Държавата, планира цялостната дейност за развитие на железопътната инфраструктура в съответствие с него.
Основният предмет на дейност на Компанията е: осигуряване на равнопоставени условия при използването на инфраструктурата от лицензирани превозвачи; извършване на дейности по развитието, ремонта, поддържането и експлоатацията на железопътната инфраструктура; развива транспортните връзки и сътрудничеството с другите жп администрации; управление на влаковата работа в железопътната инфраструктура при спазване на изискванията за безопасност, надеждност и сигурност; приемане и изпълнение на всички заявки, произтичащи от задълженията за обществени услуги;осъществяване на инвестиционна политика при развитието и модернизацията, поддържането и ремонта на железопътната инфраструктура за реализация на европейските критерии и стандарти и др.


МОНБАТ АД

Монбат един от водещите европейски производители на батерии, икономическата група Монбат осъществява дейността си в два основни бизнес сегмента – оловно-кисели батерии и литиево-йонни клетки и системи с висока мощност.
Бизнес сегментът оловно-кисели батерии е вертикално интегриран бизнес модел с мощности за производство и рециклиране в България - Монбат АД и Старт АД, и рециклиращи мощности в Румъния, Сърбия и Италия. Тази структура намалява риска за групата от нестабилността на цените на суровините и също така ѝ позволява да постигне по-високи оперативни маржове в сравнение с конкурентите.


СОФИЙСКА ВОДА АД

Ние осигуряваме услугите водоснабдяване, канализация и пречистване на отпадъчните води на територията на Столична община.
Нашата мисия е да бъдем успешен и първокласен доставчик на висококачествени услуги за нашите клиенти. Ние сме открити, работим в партньорство с обществото и се стремим към непрекъснато подобрение.
„Софийска вода” АД е създадена през октомври 2000 г. по силата на 25-годишен Договор за концесия. Чрез него Столична община предотстъпва на дружеството експлоатацията и поддръжката на ВиК системата в София.
Акционерният ни капитал е разпределен между Столична община (22.9%) и френската компания Веолия общо 77.1% от акциите).


НЕОХИМ АД

“Неохим” АД е наследник на Химическия комбинат в гр. Димитровград, стартирал производствената си дейност на 5 ноември 1951 г. Първоначално се произвеждат азотни и фосфорни торове. Впоследствие са направени разширения, реконструкции и модернизации на производствените мощности. През 1987 г. e въведен в експлоатация нов комплекс за производството на амоняк, азотна киселина и амониев нитрат.
В периода 1992-1993 г. се спират инсталациите за производство на сярна и фосфорна киселина, фосфорни торове, анилин и нитробензол.


Мини Марица-изток ЕАД

„Мини Марица-изток” ЕАД е еднолично акционерно дружество със 100% държавно имущество и с едностепенна система на управление. Дружеството е образувано със заповед номер 84/10.06.1993 г. на председателя на Комитета по енергетика, като новоучреденото дружество приема активите и пасивите на: Рудник „Трояново-1” ООД, Рудник „Трояново-север” ООД и Рудник „Трояново-3” ООД. Регистрирано е с решение номер 2773/07.07.1993 г. на Окръжен съд – Стара Загора, по фирмено дело 2444/1993 г.
Капиталът на „Мини Марица-изток” ЕАД е в размер на 69 810 000 лева, разпределен в 6 981 000 акции с номинална стойност на всяка акция от 10 лева. Целият размер на капитала е записан и изцяло внесен от държавата в лицето на министъра на икономиката, енергетиката и туризма. От септември 2008 г. „Мини Марица-изток” ЕАД е дъщерно дружество на Българския енергиен холдинг – БЕХ.
Предметът на дейност на Дружеството е: „Добив и пласмент на въглища, промишлена, търговска, лизингова, ремонтна, външноикономическа дейност, подготовка и преквалификация на кадри за въгледобива с цел реализиране на доходи, осъществяване на дейност по профилактика и рехабилитация в почивни станции собственост на дружеството, както и други, незабранени от закона, дейности.”