BG EN

                                                                                 

 

 
Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на
                Европейския социален фонд
              
 
 

 

 
 
СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „За да постигнем успех“

 

 
 
ПРОЕКТЪТ СЕ ИЗПЪЛНЯВА ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014-2020, СХЕМА BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015“ ОТ ПРЕДПРИЯТИЕТО БЕНЕФИЦИЕНТ „СЕМО“ ООД
 

От 31.08.2016 г. „СЕМО“ ООД започна изпълнението на проект „За да постигнем успех” по Договор № 0510 по схема BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Проектът е с продължителност 16 месеца и е на стойност 256 400 лв., като безвъзмездната помощ е в размер на 100 %.

 
Общата цел на проект "За да постигнем успех" е разкриване на 10 нови работни места и създаване на устойчива заетост, предпоставка за стабилно и стратегическо развитие на „СЕМО“ ООД, чрез подпомагане по процедура BG05M9OP001­1.003 "Ново работно място 2015"
 
Специфичните цели на проекта са обвързани с осигуряването на:
 
  • ► заетост на 10 безработни и/или неактивни лица на новосъздадените работни места за период от 12 месеца, с фокус поне 6 от лицата да попадат в приоритетни по процедурата категории;
  • ► запазване на минимум 5 от новите работни места за период от поне 12 месеца след приключване на проекта;
  • ► обучение за придобиване на ключова компетентност 4 "Дигитална компетентност" на целевата група в съответствие със спецификата на работните места;
  • ► осигуряване на необходимите активи и техническа обезпеченост за създаването на новите работни места.
 
„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. „СЕМО” ООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на труда и социалната политика.“

 

 
 
 

 

 
ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ДОСТАВЧИЦИ ПО ПРОЕКТ "ЗА ДА ПОСТИГНЕМ УСПЕХ"
 
 
 
Във връзка с проект „За да постигнем успех”, изпълняван по ДБФП № BG05M9OP001-1.003-0510-C01 по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015”, в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и националния бюджет на Република България, бенефициентът „СЕМО” ООД открива Процедура за избор на изпълнител с предмет: „ДОСТАВКА НА ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА“, чрез обявяване на публична покана №01 от дата 12.12.2016 г.

 

 
 
Дата на публикуване на публична покана №01: 12.12.2016 г.

 

 
Срок за подаване на оферти: 20.12.2016 г., до 24:00 часа

 

 
Документация може да свалите от тук.

 

Created by www.explision.com